Patientinddragelse

Patientinddragelse betragtes i stigende grad som en integreret del af sundhedsvæsenet og som en afgørende forudsætning for at imødekomme en patientcentreret praksis.

Forskellige begreber, teorier og tilgange er gennem de senere år blevet anvendt med det formål at beskrive patientinddragelse, for eksempel involvering, deltagelse, partnerskab eller samskabelse. Der eksisterer således ikke en klar definition af patientinddragelse, men i sin korteste beskrivelse, kan patientinddragelse forstås som aktiviteter, der udføres ‘sammen’ med eller ‘af’ patienten snarere end ’til’, ‘om’ eller ‘for’ patienten.

Patientinddragelse er lige så meget et perspektiv som det er en metode og der skelnes derudover mellem inddragelse på et individuelt niveau og på et organisatorisk niveau, hvor sidstnævnte blandt andet omhandler kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. I det følgende er der fokus på patientinddragelse på det individuelle niveau.

Hvorfor er det vigtigt at inddrage patienter i deres sygdoms- og behandlingsforløb?

Patientinddragelse i det danske sundhedsvæsen er en kernekomponent, når der tales om sundhedsfaglig pleje og behandling af høj kvalitet. 

Patientinddragelse er forbundet med forbedrede patientresultater, herunder:

  • kortere hospitalsophold
  • reduceret genindlæggelse
  • forbedret funktionsniveau
  • nedsat dødelighed

Patientinddragelse kan medvirke til, at:

  • beslutningsprocesser og dermed også beslutninger bliver bedre
  • nedsætte antallet af medicin fejl og utilsigtede hændelser
  • forbedre adhærens
  • styrke patientens tro på at kunne og ønske om at ville involvere sig aktivt i egen sygdom og behandling (Phillips NM, Street M, Haesler E. BMJ Qual Saf 2016;25:110–117).

Ved at inddrage patienter aktivt kan sundhedsvæsenets ressourcer anvendes bedre, hvis de er tilpasset patienternes prioriteter og derudover viser undersøgelser, at det at arbejde patientinddragende giver større arbejdsglæde og medvirker til fastholdelse af medarbejdere.

Patientcentreret kommunikation er fundamentet for patientinddragelse

Kommunikation spiller en betydelig rolle for, om en praksis opleves patientinddragende. I en patientcentreret kommunikation kan der ske en gensidig og ligeværdig udveksling af information mellem patient og sundhedsprofessionel, hvor den sundhedsprofessionelle kan få et indblik i, hvad der er vigtigt for patienten i relation til dennes sygdom og mulige behandling. Her kan patientens ønsker og behov for inddragelse også afdækkes, der kan gives støtte til at træffe beslutninger og endelig kan der gives støtte og rådgivning til at mestre sygdom og behandling (Street RL, Makoul G, Arora NK, Epstein RM. Patient Education and Counselling 2009;74(3):295-301). Inddragelse af patienter kan styrkes ved at anvende evidensbaserede metoder, herunder fælles beslutningstagning og patient rapporterede oplysninger (PRO). PRO er spørgeskemabaserede mål, som kommer direkte fra patienten om dennes oplevelse af symptomer, funktionsniveau og livskvalitet. Ved at anvende PRO som et dialogværktøj i konsultationen åbnes muligheder for, at der kan responderes og handles hurtigere og mere præcis på patientens behov. PRO kan derved bidrage til, at konsultationer ændrer sig fra overvejende at være på systemets og de sundhedsprofessionelles præmisser til at være møder med ligeværdig inddragelse af patientens og de sundhedsprofessionelles perspektiv, og dermed en konsultation på patientens præmisesser. Patientinddragelse handler også om, sammen med patienten, at finde frem til det niveau af inddragelse, den enkelte patient ønsker. Patientinddragelse kan således også indebære, at nogle patienter frabeder sig en aktiv involvering. Dette må respekteres, men samtidig er det vigtigt at undersøge mulige bagvedliggende faktorer, der kan ligge til grund for, at nogle patienter ikke ønsker at blive inddraget. Det kunne eksempelvis være patienter, der har lav sundhedskompetence (på engelsk: Health Literacy), og som derved ikke føler sig kvalificerede og klædt på til aktivt at tage del i sygdoms- og behandlingsrelaterede opgaver.

Hvor læser jeg mere

Patientinddragelse handler ikke kun om at indføre nye metoder og værktøjer; i lige så høj grad handler det om at ændre en vores patientperspektiv og dermed er patientinddragelse også forbundet med en kulturændring. Der er stadig et stykke vej til at aktører i sundhedsvæsenet arbejder systematisk med inddragelse i praksis, men en bevægelse er i gang.

Sundhedsvæsenet består af flere aktører end patienterne, og inddragelse indbefatter i høj grad også pårørende og sundhedsprofessionelle. Dette og meget mere kan du læse om under et af nedenstående links.

Fagligt ansvarlig

Berit Kjærside Nielsen
Programleder, psykolog, Ph.d.
DEFACTUM

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.